Procedury zał. spraw Pomoc społeczna - Dział Organizacyjny


Kierownikiem Działu jest  Anna Kubiak-Bujnowska.

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

1.    przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej, przedkładanie ich do akceptacji Dyrektorowi lub innemu upoważnionemu pracownikowi,
2.      przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, przedkładanie ich Dyrektorowi do akceptacji,
3.      przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych, energetycznych,
4.      przygotowywanie dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
5.      prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń pomocy społecznej,
6.      prowadzenie całości  dokumentacji związanej z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w tym akt osób objętych pomocą,
7.      prowadzenie całości  dokumentacji związanej z realizacją dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
8.      prowadzenie komputerowej ewidencji klientów Ośrodka,
9.      sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań planowanych i realizowanych świadczeń pomocy społecznej i pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
10.  weryfikacja faktur i sporządzanie listy wypłat dla osób otrzymujących stypendia szkolne,
11.  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnych świadczeniobiorców,
12.  prowadzenie zbiorowej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Ośrodka oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,
13.  nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony określonych w polityce bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych – administrator bezpieczeństwa informacji,
14.  prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
15.  obsługa centrali telefonicznej, urządzeń biurowych,
16.  obsługa i udzielanie informacji klientom,
17.  kierowanie klientów do właściwych działów, komórek,
18.  prowadzenie całości spraw związanych obiegiem korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej,
19.  odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej,
20.  wydawanie i rozliczanie biletów autobusowych dla pracowników,
21.  wydawanie druków pracownikom Ośrodka,
22.  dokonywanie zakupów oraz rozdziału – pracownikom Ośrodka (art. papierniczych, środków czystości),
23.  prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzenie procedur przetargowych dla Ośrodka, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
24.  sporządzanie zbiorczych sprawozdań i meldunków,
25.  zapewnienie ochrony obiektu i przebywających w nim ludzi,
26.  dbanie o stan techniczny obiektu, zlecanie nadzorowania prac związanych z remontami  bieżącymi,
27.  dbanie o czystość obiektu i terenu przyległego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
28.  rozliczanie i opisywanie faktur,
29.  sporządzanie umów i prowadzenie rejestru umów,
30.  obsługa programów sprawozdawczych,
31.  administracja budynkiem,
32.  Biuro Obsługi Klienta,
33.  obsługa informatyczna,
34.  obsługa składnicy akt,
35.  prowadzenie dokumentacji obiektu oraz zgłaszanie zapotrzebowania na okresowe kontrole i przeglądy budynku, instalacji, kotła, przewodów kominowych, gaśnic oraz zapewnienie corocznej deratyzacji i innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
36.  obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Dyrektora.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:04
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2020 07:46:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie