Procedury zał. spraw Pomoc społeczna - kryteria i rodzaje świadczeń


KRYTERIA OTRZYMANIA POMOCY I RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.).  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Zadania pomocy społecznej realizują m.in. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego wsparcia, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia (np. środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społecznej, noclegownie).
 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc, społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt stały.
 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • uchylony
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące:
- na osobę samotną - 701,- zł
- na osobę w rodzinie - 528,- zł


Ośrodki pomocy społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób m.in.:

 • organizując usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • organizując pomoc w postaci gorącego posiłku dla osób, które nie są w stanie sobie go zaspokoić oraz obiady dla dzieci w szkołach,
 • organizując  pracę socjalną,
 • pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • udzielają pomocy finansowej i rzeczowej.

W postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej maja zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w wyjątkowych sytuacjach 2 dni. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.


W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, kierownik ośrodka pomocy społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.


Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnionąmogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Dokumenty potrzebne do uzyskania pomocy finansowej z pomocy społecznej:

 • Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • Dkróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 • Fokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  Fecyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 • Orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.
 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - ostatnią decyzję z urzędu pracy (wydaną nie dłużej niż 2 miesiące przed ubieganiem się o świadczenia)  lub aktualne zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 • Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub ostatnią decyzję o świadczeniu emerytalnym (rentowym).
 • Wszystkie inne dokumenty potwierdzające dochód np. aktualna decyzja  o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych wraz znależnymi dodatkami, decyzja o dodatku mieszkaniowym, wysokości otrzymywanych lub płaconych alimentów itp. Dochody muszą być potwierdzone (np. zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury).
 • Oświadczenia o stanie majątkowym.


Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑11‑2018 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑11‑2018 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2018 15:24:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie