Procedury zał. spraw Pomoc społeczna - Zespół do Spraw Usług Opiekuńczych kryteria i rodzaje świadczeń


ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG OPIEKUŃCZYCH

telefon: 748 334 793 wewn. 120, pokój nr 16

godz. przyjęć interesantów :

od poniedziałku do piątku 7.30 -10.00 i 14.00 - 15.30 ( piątek 14:30 )

e- mail: ops@opsbielawa.pl

Pracownicy Zespołu:

 

Koordynator Zespołu do Spraw Usług Opiekuńczych: Katarzyna Hałaczkiewicz

Specjalista pracy socjalnej: Urszula Rutkowska

Specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Jędrasik

Pracownik socjalny : mgr Alicja Paszkowska

 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji i przyznawanie świadczeń w formie:

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

kierowania do domów pomocy społecznej,

kierowania do dziennego domu pomocy społecznej,

kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

2. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między Ośrodkiem a wykonawcą usługi,

3. Sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

 

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

Udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo każdej innej osoby mającej informację o osobie wymagającej pomocy (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) a także z urzędu.

W terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.

Ponadto wywiad środowiskowy (alimentacyjny) jest także przeprowadzany u osób zobowiązanych do alimentacji ( wstępni tj. rodzice, zstępni tj. dzieci) na rzecz klienta. Wywiad ten ma na celu ustalenie możliwości rodziny w zakresie świadczenia pomocy.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

I.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

opiekę higieniczną,

zaleconą przez lekarza pielęgnację,

w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną .

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej.

Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.

701 zł (netto) dla osoby samotnej

528 zł (netto) dla osoby w rodzinie

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Bielawy Nr XV/153/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania (uchwała dot. usług opiekuńczych)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób ( w szczególności dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu relacji z otoczeniem).

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i zasady odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (rozp.dot. Specj.usł.opiekuńczych)

 

Od stycznia 2018 r. wykonawcą usług opiekuńczych jest firma NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 17,74 zł.

Wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 6

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 25,00 zł.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi wynosi 55,00 zł.

 

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( Zaświadczenie na usługi opiekuńcze) aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania -w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi (zaświadczenie specj. usł. opiek.) dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.) pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

II.   Domy Pomocy Społecznej

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zgody osoby, która ma być skierowana lub zgody jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłat są w kolejności:

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu

małżonek, zstępni przed wstępni – na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem ośrodka pomocy społecznej: a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium, b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w pkt 1 i 2,

opłatę mogą wnosić inne osoby wyżej niewymienione.

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w pkt 1 i 2 z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

Wymagane dokumenty :

pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (zaświadczenie lekarskie DPS) zaświadczenie lekarza psychiatry - w przypadku osoby chorej psychicznie, (zaświadczenie psychiatry DPS zaświadczenie psychologa – w przypadku osoby upośledzonej umysłowo, ( zaświadczenie psychologa DPS) dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzje organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość, emerytury lub renty, decyzje o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego), pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie i ponoszenie odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III.   Ośrodki wsparcia – dzienny dom pomocy, środowiskowy dom samopomocy

 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych może zostać przyznana pomoc w postaci korzystania z usług ośrodka wsparcia.

 

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie funkcjonują:

1. „Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

2. Środowiskowy Dom Samopomocy .

 

Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej – jest placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, świadczącą usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają częściowej opieki i pomocy.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej min:

zapewnia uczestnikom dziennego pobytu opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych oraz oparcie społeczne umożliwia udział w rehabilitacji, terapii zajęciowej, psychoterapii umożliwia rozwijanie zainteresowań, rozwój kulturalny i osobowościowy prowadzi aktywizację psychofizyczną seniorów prowadzi poradnictwo socjalne, specjalistyczną pracę socjalną i terapeutyczną rozwijającą samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem zapewnia możliwość korzystania z posiłków w czasie pobytu w Domu.

 

Odpłatność za pobyt ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr LIII/526/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Nestor” Dziennym Domu Pomocy Społecznej – ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa (uchwała dot. Nestor DZDPS)

 

Wymagane dokumenty :

 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,

dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy , itp.),

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ile osoba takie posiada),

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego lub niepełnosprawnością umysłową, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego. (rozp. W sprawie środ. domów samopomocy)

Zadaniem Domu jest między innymi:

udzielenie pomocy poprzez rehabilitację , terapię i opiekęprowadzenie diagnostyki zajęciowej i psychologicznej usprawnianie poszczególnych sfer rozwojowych wyznaczonych w diagnozie przysposobienie do życia w rodzinie i w środowisku oraz integracji w społeczeństwie

umożliwienie dostępu do kultury i rekreacji
praca terapeutyczna skierowana do pensjonariuszy i ich rodzin
postępowanie wspierające tj. działania mające na celu osiągnięcie poprawy jakości życia i powstrzymania regresji

 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ŚDS ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej art. 51 b ust.1, w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % odpowiednio kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach korzystanie z usług ŚDS jest bezpłatne.

 

Wymagane dokumenty:

 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o skierowanie do ŚDS zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych  (zaświadczenie neurologa psychiatry) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (zaświadczenie lekarza) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada), dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy , itp.), dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).

 

Pliki do pobrania

19‑11‑2018 14:18:36
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o pobyt.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaswiadczenie lekarskie do specjalistycznychj uslug opiekunczych.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaswiadczenie lekarza psychiatry do dps.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaswiadczenie psychologa do dps.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie Lekarskie DPS.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie lekarza psychiatry do SDS.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
367KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie na usługi opiekuńcze.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Druk zaświadczenia lekarza rodzinnego.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
422KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek dot. uzyskania danych osobowych.pdf
19‑11‑2018 14:24:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  24‑08‑2018 11:51:32
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2019 15:16:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie