Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny koordynuje działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą  Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny w Bielawie został powołany Zarządzeniem nr 305/11  Burmistrza Bielawa z dnia 07.12 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, zmienionego Zarządzeniem nr 76/13 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 117/15 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13.05.2015 r.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:                                                                     

 •  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie;
 • Komendy Rejonowej Policji w Bielawie;
 • Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie;
 • Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
 • Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie;
 • Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie;
 • NZOZ  "Przychodnia Rodzinna" w Bielawie;
 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji  w środowisku   dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

 

Obecnie skład Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią następujące osoby:

1. Pan Wojciech Kubasik – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie – specjalista  pracy socjalnej w zakresie przemocy, reprezentujący Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

2. Pani Bożena Uznańska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie – specjalista pracy socjalnej, reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

3. Pani Beata Jagieła – Pastuszka – sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie,  reprezentująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie.

4. Pan Robert Bąk – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

5. Pan Mariusz Ociepa – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Bielawie.

6. Pani Anna Filipowicz - Przedstawiciel Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie.

7. Pani Ewa Kowalik – Przedstawiciel Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie

8.  Pani Anna Palacz – Przedstawiciel Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Bielawie.

9. Pani Anna Suchecka – Przedstawiciel Sudeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” w Bielawie.

10. Pani Dorota Pilecka – Przedstawiciel Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom uzależnionym „Nowa Nadzieja” w Bielawie.

11. Pan Emil Wojtyra – Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.

12. Pani Alina Basińska - kurator Zespołu Kuratorskiej Służby do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

13. Pani Elżbieta Pasek - Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

14. Pani Jolanta Nowik - przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

 

 Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie oraz można uzyskać pod numerem telefonu 748 334 793 wewn. 115
 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:55
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 09:54:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie