Procedury zał. spraw - Zespół ds Asysty Rodzinnej


Od marca 2013 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.  istnieje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej mieszczący się w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 - Ip. pok. nr 14.

 

Pracownicy Zespołu:

Koordynator Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej – starszy specjalista pracy socjalnej mgr Agnieszka Janiszewska,

Pracownik socjalny: Bożena Uznańska - specjalista pracy socjalnej,

Pracownik socjalny: mgr Agata Bednarz - Wuwer - specjalista pracy socjalnej,

Psycholog: mgr Narek Macinkiewicz

Asystenci rodziny: mgr Monika Szulc Bernacik, Agata Świtalska. mgr Alicja Grzesiak

 

Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy:

 • kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci,
 • wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin,
 • współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin,
 • świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomocy mediatora w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych

 

W ramach działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej prowadzone są:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, prowadzone są w dwóch grupach:
  grupa I - każdy wtorek godz. 16:00
  grupa II - każdy piątek godz. 9:30
 • Arteterapia – w każdy wtorek  godz. 16:30
 • Poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym umówieniu się

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • podejmowanie działań profilaktycznych, pomagających rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci;
 • przeciwdziałanie powstawaniu problemów (socjalnych, psychologicznych i wychowawczych) w środowisku rodzinnym oraz pomoc w ich rozwiązywaniu;
 • wspieranie więzi uczuciowych rodziny oraz integracja rodziny z otoczeniem;
 • motywowanie rodziny do nabywania umiejętności samodzielnego i prawidłowego wypełniania obowiązków opiekuńczo-wychowawczych;
 • niesienie pomocy w odbudowywaniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
 • eliminowanie przypadków patogennego oddziaływania rodziny na dziecko;
 • całościowe wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami;
 • diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny, w tym z wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego;
 • określenie, wspólnie z rodziną, podstawowych problemów i potrzeb występujących w tej rodzinie, na podstawie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem metod bezpośredniej współpracy;
 • motywowanie rodziny do współpracy przy podejmowaniu działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pacy zarobkowej;
 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci, wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowanie i utrwalanie w niej wiary we własne siły;
 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny wymagających wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu bezpośredniej pomocy.

 

Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:14:29
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2019 09:33:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie