Procedury zał. spraw Program 500+


Wypłatą świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) w Gminie Bielawa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  mieszczący się w Bielawie ul. 3 Maja 20.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 w godz.

PON, ŚR, CZW 7.30 - 15.30
WT 7.30 - 16.30
PT 7.30 - 14.30
lub tel. 748 333 335. wew 101, 102


Kierownikiem Działu jest mgr Michał Słota.
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.
 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRAWA  DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

NA OKRES OD 01.10.2018r DO 30.09.2019r.

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez ustalania dochodu) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;

2. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

10.  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

11. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


 


W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego) do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. Dokumenty  jak w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, o których mowa w pkt. od 1 do 11;

2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r., poz. 60, 528, 648, 859 i 1089) – tj. rok 2017,

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o:

1) formie opłacanego podatku,

2) wysokości przychodu,

3) stawce podatku,

4) wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – tj. 2017 rok,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (tj. m.in.: świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, decyzje z PUP o utracie zasiłku, decyzje lub zaświadczenia z ZUS, PIT-y za rok 2017),

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (tj. m.in.: umowa o pracę/zlecenie/o dzieło, decyzje PUP, ZUS, PIT-y za rok 2017),

k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (tj. w roku 2018);

3. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

4. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

9. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

10. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

11. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

12. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


 

            W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty są już w posiadaniu tut. Organu - Działu Świadczeń Rodzinnych i nie straciły ważności, ponowne ich składanie jest zbędne.

            W przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego  Organ ma prawo do wezwania do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej i złożenia wyjaśnień.

Po wypełnieniu wniosku i zapoznaniu się z pouczeniem wnioskodawca podpisuje wniosek.
Osoby przedkładające kopie dokumentów, winny okazać ich oryginały. Kopię dokumentu mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenie wychowawcze, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu zasiłkowego..

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku;

  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku ;

  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku ;

  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

WAŻNE:

Ponadto w sytuacji, gdy ktoś z członków rodziny przebywa za granicą wymagane jest dołączenie do wniosku aktualnego dokumentu potwierdzającego pobyt/zatrudnienie tej osoby za granicą oraz aktualne zaświadczenie drugiego z rodziców/małżonków przebywającego na terytorium RP o jego aktualnym statusie na rynku pracy.

 

Wzory wniosków i innych dokumentów (kliknij tutaj)

 

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:20:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl
, w dniu:  19‑11‑2018 12:20:13
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2019 15:57:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie