Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula informacyjna – proces rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie z siedzibą przy ul. 3 Maja 20;
  2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie jest Pani Wioletta Majchrzak-Przybyszewska, tel. 74-833-47-93 E-mail: monikawysoczańska@opsbielawa.pl
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  4. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bielawie
  5. Kandydat ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne
  8. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  22‑08‑2019 10:02:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gwidon Gulanowski
email: gwidongulanowski@opsbielawa.pl tel.:informatyk.6
, w dniu:  22‑08‑2019 10:02:41
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2020 14:15:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie