Procedury zał. spraw Świadczenia rodzinne


Wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminie Bielawa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych mieszczący się w Bielawie ul. 3 Maja 20.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 w godz.

Od 01 sierpnia 2019 r obsługa Interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się w godzinach:

  • 08.00 –11.00 i 11.30 - 15.00 w poniedziałek, środę i czwartek,
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 16.00 we wtorek
  • 08.00 – 11.00 i 11.30 – 14.00 w piątek.


lub tel. 748 333 335. wew 101, 102


Kierownikiem Działu jest mgr Michał Słota.
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.

*-

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020

 

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny do wniosku należy dołączyć:

1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;

2. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859 i 1089) – tj. 2018 rok,

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o:
1. formie opłacanego podatku,
2. wysokości przychodu,
3. stawce podatku,
4. wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – tj. 2018 rok,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (tj. m.in.: świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, decyzje z PUP o utracie zasiłku, decyzje lub zaświadczenia z ZUS, PIT-y za rok 2018),

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. m.in.: umowa o pracę/ zlecenie/ o dzieło, decyzje PUP, ZUS, PIT-y za rok 2018),

k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychody, podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. po roku 2018);

4. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów ;

5. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

6. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

8. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

10. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

11. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

12. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

13. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

14. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka dołącza odpowiednio:

1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu według obowiązującego wzoru.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołącza odpowiednio:

1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołącza odpowiednio:

1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2. zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dołącza odpowiednio:

1. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców lub obojga rodziców;

2. odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku ojca nieznanego;

3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;
- kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3. ksero ostatniej decyzji Organu emerytalno-rentowego przyznającego (waloryzującego) emeryturę lub rentę.

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności z pozytywnym wskazaniem pkt 7 i 8 orzeczenia lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;
- kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3. dokumenty potwierdzające tożsamość i stan cywilny osoby dorosłej, na którą ubiegamy się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego;

4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną;

5. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo osoby niepełnosprawnej z osobami spokrewnionymi w pierwszym stopniu;

6. oświadczenie osoby spokrewnionej w dalszym stopniu, o braku osoby spokrewnionej z osobą niepełnosprawną w pierwszym stopniu do opieki nad tą osobą;

7. świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające wszystkie okresy pozostawania w rejestrze PUP oraz inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe osoby ubiegającej się o świadczenie;

8. zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

9. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu według obowiązującego wzoru;

2. dokumenty jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny, o których mowa w pkt. 3 – 13;

3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

1. dokumenty jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny o których mowa w pkt. 3, 5 i 6 (członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz członków rodziny osoby wymagającej opieki);

2. zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

4. świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające wszystkie okresy pozostawania w rejestrze PUP oraz inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe osoby ubiegającej się o świadczenie,

5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Świadczenie rodzicielskie:

1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu;
- kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

2. w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, do wniosku o świadczenie rodzicielskie dołączyć należy zaświadczenie o okresach i wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych,

3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 

W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty są już w posiadaniu tut. Organu Działu Świadczeń Rodzinnych i nie straciły ważności, ponowne ich składanie jest zbędne (z wyjątkiem aktów zupełnych urodzenia w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, gdy ojciec dziecka jest nieznany).

W przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do przyznania świadczeń rodzinnych Organ ma prawo do wezwania do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej i złożenia wyjaśnień.

Po wypełnieniu wniosku i zapoznaniu się z pouczeniem wnioskodawca podpisuje wniosek.
Osoby przedkładające kopie dokumentów, winny okazać ich oryginały. Kopię dokumentu mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada . W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

WAŻNE:

Ponadto w sytuacji, gdy ktoś z członków rodziny przebywa za granicą wymagane jest dołączenie do wniosku aktualnego dokumentu potwierdzającego pobyt/zatrudnienie tej osoby za granicą oraz aktualne zaświadczenie drugiego z rodziców/małżonków przebywającego na terytorium RP o jego aktualnym statusie na rynku pracy

 

 

Wzory wniosków i innych dokumentów (kliknij tutaj)

 

 

 

Pliki do pobrania

11‑05‑2020 11:59:17
Dokumenty:
Plik pdf Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskanym.pdf
11‑05‑2020 11:59:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
243KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór zaświadczenia o dochodzie uzyskanym.pdf
11‑05‑2020 11:59:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie ogólne.pdf
11‑05‑2020 11:59:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑11‑2018 12:16:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Młudzik
email: informatyk@opsbielawa.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑11‑2018 12:16:36
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2020 14:14:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie